Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Psychologenpraktijk Graus streeft naar efficiëntie en hoge kwaliteit om zo goed mogelijk hulp te bieden, passend bij de klachten en hulpvraag. Mevr. Drs. Geneviève Graus beschikt over BIG-registraties en is lid van verschillende beroepsverenigingen. Deelname aan intervisie, nascholing en bijscholing is belangrijk om het beroep goed te kunnen blijven uitoefenen. Daarnaast is Geneviève Graus actief betrokken bij actuele ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg en de vrijgevestigde sector.  

Psychotherapeutische kwalificaties

Diagnostiek, indicatiestelling en psychotherapeutische behandelingen bij complexe, in de persoon van de cliënt verankerde problematiek, waarbij de therapeutische relatie wordt ingezet als instrument tot verandering, worden uitgevoerd door intensief geschoolde en ervaren therapeuten. Ze voeren zelfstandig de diagnostiek en psychotherapeutische behandeling uit en maken – indien geïndiceerd – gebruik van complexe interventies die gericht zijn op aspecten van de persoonlijkheid van de cliënt. Er zijn drie beroepsgroepen die na het afronden van hun opleiding hiertoe bevoegd zijn: psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.

In deze praktijk wordt je behandeld door Mevr. Drs. Geneviève Graus – Graus ingeschreven in het BIG-register. Het BIG-register heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen, te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. BIG-registratie garandeert dat de professional bevoegd is tot het uitoefenen van het beroep en voldoende en door de overheid erkende beroepsopleiding heeft genoten.

In de BIG-registers psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater zijn expliciet psychotherapeutische kennis en vaardigheden geborgd. In de andere BIG-registers van bij psychotherapeutische behandeling betrokken professionals zijn de beroepsgroep specifieke competenties geborgd. De inschrijving in de BIG-registers is steeds voor een bepaalde periode.

Om in aanmerking te komen voor herregistratie gelden verschillende eisen. In de wet is daarbij 1485 een onderscheid gemaakt tussen artikel 3 en artikel 14 beroepen. Voor artikel 3 beroepen wordt alleen een werkervaringsreis gesteld.

Voor artikel 14 beroepen worden uitgebreide eisen gesteld aan herregistratie: de professional moet kunnen aantonen zijn beroep regelmatig uitgeoefend te hebben, in voldoende mate deelgenomen hebben aan deskundigheidsbevorderende activiteiten en zich intercollegiaal laten toetsen.

Binnen deze praktijk heeft Mevr. Drs. Geneviève Graus-Graus de volgende BIG registraties:

 • Klinisch Psycholoog BIG : 59049073925 
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG: 59049073925 
 • Psychotherapeut BIG: 79049073916

Verder is Mevr. Drs. Genevieve Graus – Graus lid van de volgende verenigingen:

 • Nederlands Instituut voor Psychologen ( NIP ) 
 • Vereniging Cognitieve Gedragstherapie ( VGCT, aspirant-lid ) 
 • Vereniging E.M.D.R. Nederland ( VEN )
 • Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten ( LVVP )
 • Belangstellend lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie ( NVP )

Competenties

Het is belangrijk dat de deskundige zich regelmatig bijschoolt zodat hij steeds vakbekwaam zijn beroep kan uitoefenen. Dit geldt zowel voor de algemene kennis van diagnostiek en behandeling als de specialistische diagnostische en psychotherapeutische kennis op basis waarvan hij zich als beroepsbeoefenaar presenteert. Ik volg dan ook regelmatig bij en nascholing.

Intercollegiale Toetsing

Tijdens intervisie worden – geanonimiseerd – diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van cliënten besproken en het functioneren van de therapeut. Bij intervisie bespreken collega’s dit vertrouwelijk onderling met elkaar.

Deelname aan intervisie is een verplichte eis voor herregistratie van artikel 14 beroepen (klinisch psycholoog en psychiater) en van de verschillende register van specifieke beroepsverenigingen. Daarbij worden minimumeisen gesteld voor aantal uur en deskundigheid van de collega’s waarmee intervisie wordt gedaan.

Daarnaast is intervisie ook een vereiste bij diverse specialistische psychotherapeutische behandelvormen en is het vastgelegd in het kwaliteitsstatuut i.o.. Therapeuten die psychotherapeutisch behandelen laten zich regelmatig intercollegiaal toetsen op drie vlakken:

 • Collega’s kijken (geanonimiseerd) mee met de diagnostiek en indicatiestelling. Aan de hand van het behandelvoorstel overwegen collega’s of er een ander soort behandeling ingezet of toegevoegd moet worden.
 • Collega’s kijken (geanonimiseerd) mee met de voortgang van de behandeling en overwegen of het behandelplan aangepast moet worden.
 • Collega’s kijken mee met het functioneren van de therapeut en bespreken de kwaliteit van de therapeutische relatie, blinde vlekken en kwetsbaarheden van de therapeut. Dit bespreken vaste groepen collega’s vertrouwelijk onderling met elkaar.

Ik neem regelmatig deel aan intervisie en voldoe aan de eisen die gesteld worden voor de BIG-registratie Klinisch Psycholoog en de eisen zoals gesteld door de LVVP.

Visitatiekeurmerk L.V.V.P.

LVVP Visitatie DikkenbergZelfstandig gevestigden en instellingen laten door onafhankelijke derden hun praktijkvoering doorlichten en beoordelen. Bij zelfstandigen leidt dit tot een visitatiekeurmerk. Bij een visitatiekeurmerk beoordelen beroepsgenoten de praktijkvoering en wordt ook aandacht besteed aan zorginhoudelijke aspecten, zoals een toets op richtlijn conforme behandelplannen en dossiervoering. Psychologenpraktijk Graus is in het bezit van een visitatiekeurmerk van de LVVP geldig tot 2020.

GGZ Kwaliteitsstatuut

Psychologenpraktijk Graus beschikt over een goed gekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Wil je het je het format kwaliteitsstatuut lezen? Download hier het document Format kwaliteitsstatuut GGZ

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH