Intake & Advies

Intake & Advies

In het eerste telefonische contact nemen we jouw gegevens en klachten door. Als de verwijzing geschikt blijkt, kun je worden opgeroepen voor een intake. Indien deze praktijk niet zo geschikt is voor jou kan ik je helpen om te zoeken naar een andere mogelijkheid.

Als je instemt met een eerste ingepland intake gesprek, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Psychologenpraktijk Graus.

Intake

De intake bestaat meestal uit twee tot drie gesprekken waarin wordt uitgezocht waar jouw problemen en klachten precies over gaan en wat jouw hulpvraag is. Verschillende vragen zijn daarbij belangrijk, zoals: wat zijn je klachten, hoe zijn ze ontstaan, wat heb je er zelf al aan gedaan en wat heeft geholpen? Als jouw partner er mee te maken heeft, is het nuttig om je partner bij de intake te betrekken. Ook worden vragen gesteld over wat er wel goed gaat en wordt gekeken naar de sterke kanten van je persoonlijkheid. Waarop grijp je terug als je het moeilijk hebt en wat heb je al gedaan waardoor de klachten verminderen? Het is mogelijk om iemand mee te nemen als je dat prettig vindt.

Belangrijk om mee te nemen:

Tijdens het eerste intake gesprek wordt je gevraagd om het volgende mee te nemen: een recente verwijsbrief van de huisarts, zorgpas van je Zorgverzekeraar en een keuze uit identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. In de verwijsbrief dienen de volgende kenmerken worden vermeld: Duidelijke verwijzing naar deze praktijk met daarbij benoeming van Gespecialiseerde GGZ, vermelding van een vermoeden van een DSM V stoornis en een handtekening van de huisarts met de zorgverlenerscode (AGB-code van de huisarts).

Aanvullende vragenlijsten

Het invullen van psychologische vragenlijsten hoort bij de intake in de Psychologenpraktijk Graus. Passend bij jouw hulpvraag, kunnen vragenlijsten worden afgenomen, zoals een klachtenlijst, een korte vragenlijst over de manier waarop je met dagelijks problemen of moeilijkheden omgaat en een korte persoonlijkheidsvragenlijst.  Om goed in te schatten wat de zorgvraag is, wordt ook een afname van een specifieke HONOS vragenlijst ingevuld. Jouw antwoorden nemen we in een vervolggesprek samen door en zijn belangrijk voor het advies en opstellen van een gezamenlijk behandelplan.

Advies

Aan het einde van de intake, geeft Geneviève Graus een advies met een uitgebreide rapportage. Deze rapportage wordt ook wel Indicatie Protocol genoemd. Dit protocol stellen we dus samen op en wordt samen doorgesproken. Hiervan kun je een origineel exemplaar krijgen. Een kopie wordt bewaard in jouw dossier. Het advies kan zijn dat je binnen de Psychologenpraktijk Graus een behandeling gaat volgen. Psychologenpraktijk Graus maakt gebruik van GGZ zorgstandaarden. Dat zijn kwaliteitsstandaarden. Hierin vind je algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Ze bieden een goede basis voor gezamenlijke besluitvorming en goede zorg. Voor meer informatie over GGZ zorgstandaarden www.ggzstandaarden.nl

Het is ook mogelijk dat behandeling in deze praktijk niet zo geschikt is. In dat geval wordt gekeken naar een andere oplossing, zoals verwijzing naar een andere collega, praktijk of instelling. Dat gebeurt in overleg met jou, de verwijzer en de huisarts.

Behandelplan en Indicatie

Als je binnen deze praktijk een behandeling gaat volgen staat dit behandeladvies beschreven in het Indicatie Protocol. In dat protocol staan duidelijk jouw klachten en diagnose vermeld, aangevuld met achtergrondgegevens, het behandelplan met jouw behandeldoelen, frequentie van behandelgesprekken, evaluatiemomenten, soort van behandeling, hoe lang de behandeling duurt  en behandelvoorwaarden. Dit Indicatie Protocol wordt door mij en door jou ondertekend waarvan jij een origineel exemplaar mag meenemen. De kopie wordt bewaard in jouw dossier.

Diagnostiek en Psychologisch Onderzoek

Het kan zijn dat er een duidelijke hulpvraag is over diagnostiek, zoals bijvoorbeeld vragen over intelligentie, geheugen en concentratieproblemen, dementie, persoonlijkheidsonderzoek of screenend onderzoek naar ADHD. In dit geval zullen we met jou in het eerste intake gesprek bespreken hoe we een Psychologisch Onderzoek starten. Aan het eind van dit Psychologisch Onderzoek volgt een advies met een uitgebreide rapportage die we samen bespreken.

Over het algemeen zijn de uitkomsten van een psychologisch onderzoek één à twee jaar geldig. Daarna kan er eventueel opnieuw worden getest.

In het psychologisch rapport staat het uiteindelijke resultaat van het onderzoek. Je hebt recht op voldoende en juiste informatie over het testonderzoek. Al je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je hebt recht op inzage in het rapport voordat het naar de verwijzer wordt verzonden. Op jouw verzoek is de onderzoeker verplicht een kopie van het rapport aan jou te verstrekken.

Je hebt het recht de rapportage aan de opdrachtgever (aanvrager van het onderzoek) tegen te houden. De rapportage moet niet meer bevatten dan voor de beantwoording van de vraagstelling noodzakelijk is. Je hebt het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren. Hieronder valt ook de correctie op basis van bovenstaande eis.

Meer informatie over psychologische onderzoeken kan je lezen op de website www.nip.nl

Aanbod van Psychologisch onderzoek

In Psychologenpraktijk Graus worden verschillende psychologische onderzoeken aangeboden. Hier vind je informatie over het aanbod van intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Intelligentie Onderzoek

Een van de onderzoeksvragen van een psychologisch onderzoek kan bestaan uit het meten van je Intelligentie. Het intelligentieonderzoek heeft tot doel globaal zicht te krijgen op je intellectuele capaciteiten. Daarbij worden je sterke en minder sterke kanten en capaciteiten duidelijk. Tijdens het psychologisch onderzoek wordt aan je gevraagd in een relatief korte tijd een aantal opgaven op te lossen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om rekenopdrachten, taal- of ruimtelijke taken. In het intelligentie onderzoek wordt gebruik gemaakt van een psychologisch test en een meetinstrument. De meting vindt plaats op enkele momenten.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoekAls er sprake is van een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld door een ongeluk of een val op het hoofd, kan dat gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Door de kracht op het hoofd of botsing kan een hersenkneuzing ontstaan. De ene mens met hersenkneuzing kan goed herstellen en de ander kan blijvende schade overhouden. Er kunnen problemen zijn op fysiek gebied maar ook op emotioneel gebied, zoals stemmingswisselingen, persoonlijkheidsveranderingen, psychosociale problemen en cognitieve problemen.

dementie-praktijk dikkenbergEen ziekte of hersenaandoening, bijvoorbeeld dementie, kan ook veel problemen geven in het functioneren en in het ergste geval leiden tot een opname. Een neuropsychologisch onderzoek kan duidelijkheid geven over de beperkingen en de gevolgen.

Wanneer iemand moeite heeft met bepaalde activiteiten en taken in het dagelijks leven kan de neuropsycholoog nagaan of dit verklaarbaar is uit een beschadiging of aandoening in de hersenen.

concentratievermogen-praktijk-dikkenbergBij een neuropsychologisch onderzoek worden eerst de klachten door middel van een gesprek in kaart gebracht. Vervolgens wordt een aantal tests en vaak ook vragenlijsten afgenomen. De tests meten onder andere de intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning. Welke tests worden afgenomen is afhankelijk van de vraagstelling. Meer informatie over neuropsychologisch onderzoek kun je lezen in deze folder.

Persoonlijkheidsonderzoek

In Psychologenpraktijk Graus wordt tijdens de intake een deel van een persoonlijkheidsonderzoek afgenomen. Persoonlijkheid is datgene wat je onderscheidt van alle andere mensen in karaktertrekken, eigenschappen en gewoontes. Je persoonlijkheid wordt gevormd door o.a. erfelijke factoren, je eigen temperament en levenservaringen. Een belangrijk onderdeel van een persoonlijkheidsonderzoek zijn vragen over jouw voorgeschiedenis en de relatie tussen jouw klachten en je persoonlijkheidskenmerken. Een ander onderdeel is het invullen van vragenlijsten over je persoonlijkheid. Je geeft bijvoorbeeld aan of een bepaalde uitspraak wel of niet van toepassing is op jou.

Persoonlijkheidsonderzoek-Praktijk-Dikkenberg

Het onderzoek kan nog worden aangevuld met zogenaamde projectieve tests. Dat kan een plaatje zijn waar je iets over vertelt of korte zinnen die je zelf aanvult.

Als het nodig is om aanvullend onderzoek af te nemen wordt dat in overleg met jou gedaan.

Screenend onderzoek naar ADHD

In Psychologenpraktijk Graus is het mogelijk om een screenend onderzoek te doen naar ADHD. In een uitgebreid gesprek wordt samen met jou gekeken naar de voorgeschiedenis en het voorkomen van de kenmerken van ADHD. Bij het onderzoek horen vragenlijsten en een interview waarin je partner, ouder of familielid wordt gevraagd om vragen te beantwoorden over ADHD-kenmerken tijdens jouw kindertijd en in de huidige tijd. Verder bieden rapporten van de lagere school en voortgezet onderwijs veel informatie dat meegenomen kan worden in deze screening.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH